Car Parking in Estonia

Autode parkimine Eestis

Autot juhtides peaksite teadma ka seda, millele parkimisel tähelepanu pöörata.

Saate parkida parkimisalal, eramaal asuvas parklas või üldkasutataval territooriumil asuvas kaubanduslikus parkimisalal.

Eramaal asuvatel parkimisplatsidel ja avalikul territooriumil asuvatel äriparklatel peavad olema a selge ja terviklik infotahvel nende sissepääsu juures, et saaksite lugeda, milline parkimiskoht see on.

Tähtis on teada et kui olete eramaale parklasse sõitnud, olete nõustunud parkla omaniku kehtestatud tingimustega (nõustute lepingu sõlmima).

Kui te ei järgi eramaa parkla tingimusi, parkla omanikul on õigus nõuda teilt leppetrahvi, kui see tingimus on kirjutatud parkla sissepääsu juures olevale infotahvlile. Leppetrahv on lepingutingimuste täitmata jätnud kontaktisiku lepinguline kohustus, mis tähendab, et nad peavad kannatanule maksma kindla summa (lepingus sätestatud).

Avalikul territooriumil asuva kaubandusliku parkimisala puhul parkimistasude määrad, allahindlused ja maksuvabastused kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu, kelle haldusterritooriumil on parkla.

Eramaal, määrad, allahindluste ja vabastusi parkimistasud on loodud ettevõte, kes korraldab parkimist.

Juhised mootorsõiduki parkimiseks

  • Parklasse sisse sõites tehke kindlaks, kas see on tasuta parkimisala, eramaal asuv parkimisplats või avalikul territooriumil asuv kommertsparkla.
  • Tehke kindlaks, kas ja kui kaua on teil lubatud sõidukit parklas tasuta parkida.
  • Kui teil on parkimiskell, märkige sellele parkimise algusaeg. Kui teil pole parkimiskella, märkige oma parkimise algusaeg kirjaliku märkusega.
  • Pange parkimiskell või kirjalik märge koos parkimise algusajaga oma auto esiklaasile või armatuurlauale nii, et kella märgised või märkme sisu oleksid sõidukist väljast selgelt nähtavad.
  • Pidage meeles, et parkimistasu maksmine on dokumenteeritud paberkandjal või elektroonilise parkimisloaga, parkimiskellalt piletiga, nõuetekohaselt märgistatud ühekordse parkimispiletiga või mobiiltelefonivõrgu operaatori kinnitusega mootorsõiduki parkimistasu maksmise kohta kindlal kaubanduslikul parkimisalal.

Kui teie ja parklaomaniku vahel tekib vaidlus,

  • fail a kaebus tarbijakaitseametile , kui kasutasite eramaal asuvat parklat;
  • esitage vaide kohalikule omavalitsusele või esitage kaebus kohtule, kui parkisite avalikul territooriumil kaubandusparkla juures.

See teave on kopeeritud aadressilt https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbija/parkimine